Na osnovi določil Zakona o društvih (Ur.list RS št. 60/95, 49/98 – odločba US U-I 223/96, 89/99, 80/04 – ZUARLPP) je ustanovni občni zbor Kolesarskega društva Felixi iz Trzina 4. aprila 2006 sprejel prvi statut in 27. 2. 2010 na 5. občnem zboru prve spremembe tega statuta zato se izdaja

ČISTOPIS STATUTA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Namen ustanovitve Kolesarskega društva Felixi v Trzinu in širše je zadovoljevanje skupnih potreb in interesov članov društva na področju kolesarstva.

2. člen

Glavne naloge društva so: nuditi članom in simpatizerjem organizirano kolesarjenje, rekreacijsko udejstvovanje, organiziranje kolesarskih prireditev ter nuditi strokovno pomoč novim članom in podmladku kolesarskega društva.
Cilj aktivnosti iz prejšnjega odstavka tega člena je predvsem doseganje čim višje stopnje psihičnih, fizičnih in motoričnih sposobnosti kolesarjev in njihovo usposabljanje za varno kolesarjenje.

3. člen

Ime društva je Kolesarsko društvo Felixi, s sedežem v Trzinu na Mengeški ulici št. 9.

4. člen

Društvo je prostovoljno združenje članov, strokovnih delavcev in drugih ljubiteljev športa. Društvo deluje na območju občine Trzin in tudi v širšem prostoru.

5. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo mora v pravnem prometu uporabljati le svoje registrirano ime.

6. člen

Društvo se lahko na podlagi odločitve najvišjih organov društva povezuje z drugimi društvi v zvezo društev ali v druge oblike povezovanja. Vsa temeljna vprašanja delovanja zveze društev ter vsebina in pogoji pri drugih oblikah sodelovanja med društvi se določijo z ustrezno pogodbo.

7. člen

Delovanje društva temelji na načelih javnosti.
Javnost dela društvo zagotavlja na naslednje načine:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva
 • preko sredstev javnega obveščanja

Širšo javnost društvo lahko obvešča na naslednje načine:

 • seje organov društva so javne
 • organizira tiskovne konference
 • izdaja tiskane in elektronske informacije o društvenih prireditvah
 • obvešča o svojih prireditvah v sredstvih javnega obveščanja

II. ČLANSTVO

8. člen

Član društva lahko postane vsak, ki izrazi željo postati član, sprejema statut in se ravna po njem. Če se v društvo včlani mladoletnik pred dopolnjenim 18. letom starosti mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

9. člen

Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva. Istočasno se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in redno plačeval letno članarino. Člani so vpisani v evidenco članstva.

10. člen

Pravice članov društva so:

 • da volijo in so voljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu organov društva,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • da dajejo pobude in predloge za napredek društva,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem,
 • da uživajo ugodnosti, ki jih v okviru dejavnosti zagotavlja društvo svojim članom.

Dolžnosti članov društva so:

 • da spoštujejo statut, društvene akte in sklepe organov društva,
 • da sodelujejo pri delu organov društva,
 • da si prizadevajo s svojim delom prispevati k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi upravni organ društva,
 • da varujejo ugled društva,
 • da lahko uporabljajo imovino, prostore, opremo in objekte v skladu s programom, ki ga določajo organi društva,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in manj izkušene člane društva,
 • da skrbijo za redno vzdrževanje objektov, rekvizitov in opreme s katerimi društvo razpolaga.

11. člen

V društvo se lahko vključijo tudi simpatizerji, ki na pristopni izjavi izrazijo željo, da so samo simpatizerji in da se ne vključujejo v društvo s ciljem sodelovati pri izvajanju osnovnih nalog društva. Simpatizerji imajo enake pravico, da so obveščeni o društvenih aktivnostih in vabljeni na društvene prireditve.

12. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

13. člen

Član izstopi iz društva prostovoljno kadar poda organom društva pismeno izjavo o izstopu.

14. člen

Člana se iz društva izključi, če grobo krši dolžnosti iz 10. člena statuta in drugih društvenih aktih, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva. Prav tako se ga izključi, če kljub opominu ne plača članarine v dveh zaporednih koledarskih letih.
O izključitvi člana iz društva odloča za ta namen posebej imenovana disciplinska komisija.

III. ORGANI DRUŠTVA

15. člen

Organi društva so:

 • občni zbor
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor

16. člen

Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani. Na občni zbor so vabljeni tudi simpatizerji.

17. člen

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora, ali na zahtevo ene tretjine članov društva.

18. člen

Upravni odbor je dolžan sklicati občni zbor v roku 30 dni od prejema podpisane zahteve ene tretjine članov društva.
Če upravni odbor ne skliče izrednega občnega zbora v navedenem roku, ga skliče predlagatelj. Ta pripravi tudi potrebno gradivo in predlog dnevnega reda.
Izredni občni zbor sklepa samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.

19. člen

O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 8 dni pred občnim zborom.

20. člen

Občni zbor je sklepčen, če je na njem prisotnih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor še ni sklepčen, se začetek preloži za 15 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če za sklepe glasuje več kot 50% navzočih članov.
Določba iz prejšnjega odstavka velja tudi v primeru, kadar občni zbor sklepa o spremembi statuta ali prenehanju delovanja društva.

21. člen

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.
Volitve organov društva so praviloma tajne.
O načinu dela organov občnega zbora se dogovorijo člani na samem zboru.

22. člen

Naloge občnega zbora so:

 • imenuje delovna telesa občnega zbora
 • sprejema statut društva
 • sprejema program dela društva
 • sprejema finančni načrt in letno poročilo
 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, sekretarja, blagajnika, člane upravnega odbora in člane nadzornega odbora
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega in nadzornega odbora
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami in zvezami društev ter združitvi z drugimi društvi
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
 • odloča o vseh vprašanjih, ki zadevajo delo in razvoj društva
 • odloča o prenehanju delovanja društva

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči občnega zbora, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.

UPRAVNI ODBOR

23. člen

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, upravna, administrativna in tehnična dela. Vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

24. člen

Upravni odbor šteje od 5 do 7 članov. Sestavljajo ga predsednik, prvi podpredsednik, drugi podpredsednik, sekretar, blagajnik in člani.

25. člen

Mandat članov upravnega odbora je štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni. Upravni odbor sprejme sklepe z večino glasov. Seje upravnega odbora so javne.
O načinu dela in odločanja upravnega odbora se dogovorijo člani na sami seji.

26. člen

Naloge upravnega odbora so:

 • sklicuje občni zbor
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva
 • pripravlja predloge društvenih aktov
 • ustanavlja stalne in priložnostne društvene komisije (kot npr. disciplinsko komisijo..) in imenuje njihove predsednike
 • pripravlja predlog finančnega načrta in zaključno poročilo
 • upravlja s premoženjem društva
 • sklepa pogodbe
 • skrbi za materialno in finančno poslovanje in sredstva društva
 • skrbi za realizacijo sklepov občnega zbora
 • ustanavlja sekcije
 • določa članarino in višino prispevkov za posamezne namene
 • odloča na drugi stopnji v disciplinskih zadevah
 • opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občni zbor

27. člen

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metode dela društva in so organizirane po interesnem principu članov društva.
Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva.
Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

28. člen

V primeru izpraznjenih mest lahko upravni odbor med dvema občnima zboroma imenuje v svoj sestav največ dva člana.

NADZORNI ODBOR

29. člen

Nadzorni odbor je nadzorni organ društva in spremlja delo upravnega odbora ter drugih organov društva. Opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva in nadzor nad izvrševanjem sklepov občnega zbora.
Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru, ki mu tudi poroča enkrat letno.
Nadzorni odbor sestavljajo trije na občnem zboru izvoljeni člani. Predsednika odbora izvolijo člani izmed sebe.

30. člen

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se sej upravnega odbora, a brez pravice odločanja na seji. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani. Odločitve se sprejemajo z večino vseh članov.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri leta in so lahko le še enkrat ponovno izvoljeni v ta organ.

31. člen

Naloge nadzornega odbora so:

 • nadzira izvajanje določil tega statuta
 • daje pobudo za sklic izrednega občnega zbora
 • nadzira finančno poslovanje društva in pregleduje finančno dokumentacijo
 • nadzira izvajanje letnega finančnega načrta
 • nadzira upravljanje in gospodarjenje s sredstvi društva
 • nadzira zakonitost sprejetih sklepov organov društva
 • nadzira izvajanje drugih za društvo obveznih zakonskih določil državne zakonodaje
 • razpravlja o nepravilnostih v društvu in ustrezno ukrepa
 • predlaga občnemu zboru razrešnico organov društva

PREDSEDNIK DRUŠTVA

32. člen

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo v pravnem prometu v državi in tujini. Predsednik društva je hkrati tudi predstavnik upravnega odbora. Občni zbor ga izvoli za mandatno dobo štirih let. Po poteku mandata je lahko ponovno izvoljen. Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom republike Slovenije. Za svoje delo odgovarja občnemu zboru in upravnemu odboru.
V njegovi odsotnosti ga z vsemi pooblastili nadomešča prvi podpredsednik, v primeru odsotnosti obeh pa predsednika z vsemi pooblastili nadomešča drugi podpredsednik.

SEKRETAR DRUŠTVA

33. člen

Sekretar društva opravlja strokovna, administrativna in tehnična dela društva, skrbi za koordinacijo med organi društva ter opravlja druge naloge, ki mu jih poverijo občni zbor, upravni odbor ali nadzorni odbor. Sekretarja izvoli občni izbor za mandatno dobo štirih let.

IV. MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

34. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino
 • z darili in volili
 • s prispevki donatorjev in sponzorjev
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva
 • iz javnih sredstev
 • iz drugih virov

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med svoje člane je nična.

35. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključno letno poročilo.
Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

36. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik samostojno ali skupaj podpredsednik in še en član upravnega odbora. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Letno poročilo o poslovanju mora društvo predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta. Pooblaščena organizacija ravna s podatki skladno s predpisi o računovodstvu.
Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

37. člen

Društvo lahko organizira javne prireditve skladno z veljavno zakonodajo za svoje člane in nečlane. Tako pridobljena sredstva društvo porabi skladno s finančnim programom in veljavno zakonodajo.

V. ODGOVORNOST ČLANOV

38. člen

Člani društva so odgovorni za:

 • kršitve določb statuta
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu
 • ne izvrševanje sklepov organov društva
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva

39. člen

O ravnanjih navedenih v prejšnjem členu na prvi stopnji odloča priložnostna disciplinska komisija. Disciplinska komisija odloča na prvi stopnji v skladu s pravilnikom. Na drugi stopnji odloča Upravni odbor društva.
Disciplinska komisija lahko izreče naslednje ukrepe:

 • opomin
 • javni opomin
 • izključitev

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA

40. člen

Društvo lahko preneha po sklepu občnega zbora. Sklep mora biti izglasovan na način, ki je predviden v 20. členu Statuta.

41. člen

Poleg sklepa, da društvo preneha z delovanjem, mora sklep občnega zbora vsebovati tudi določilo, ki določa, kateremu po dejavnosti sorodnemu društvu pripada premoženje društva, potem ko so poravnane vse obveznosti. Če takega društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
Sklepu mora biti priloženo poročilo o razpolaganju s sredstvi društva, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja društva na drugo društvo ali lokalno skupnost.

42. člen

Pristojni organ objavi sklep o prenehanju društva na oglasni deski organa. V objavi mora biti navedeno, da lahko upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo do društva, v roku 30 dni od dneva objave, sicer bo upravni organ izdal odločbo o izbrisu društva iz registra društev.
V primeru, da upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ta prekine postopek, upnikom pa s sklepom naloži, da pred pristojnim sodiščem v roku 30 dni predlagajo uvedbo postopka, skladno s predpisi o likvidaciji in mu o tem predložijo dokazilo.

43. člen

Po samem zakonu društvo preneha, če s svojim delovanjem meri na protipravno rušenje ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbuja k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihuje narodno, rasno, versko ali drogo sovraštvo in nestrpnost oziroma spodbuja k nasilju in vojni.
Prenehanje društva po prejšnjem odstavku ugotovi pristojni organ z odločbo.

44. člen

Če upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ta pa nima podatkov o tem, da bi društvo imelo premoženje, morajo v nadaljnjih 30 dneh pristojnemu organu predložiti dokazilo, da so predlagali uvedbo postopka likvidacije društva, v nasprotnem primeru pristojni organ izda odločbo o izbrisu društva iz registra društev.
Kadar pristojni organ razpolaga s podatki o premoženju društva, pa postopka likvidacije ne predlagajo upniki, ga predlaga sodišču pristojni organ.

45. člen

Ta statut je bil sprejet na ustavnem občnem zboru dne 4. aprila 2006 in spremenjen 27. 2. 2010. Veljati začne, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z zakonodajo.

Trzin, 27. februar 2010
Predsednik društva:
Marjan Ferkolj